Autorizace.net
CZ EN DE

Vítejte u specialistů na autorizace

Chcete
...nabízet komplexní služby v oblasti rekvalifikací?
...mít autorizaci k provádění závěrečných zkoušek?
...autorizaci získat na první podání?
...zkoušet nejžádanější profesní kvalifikace?
...aby zkoušky z profesních kvalifikací byly osvobozeny od DPH?
...mít zdarma reklamu na stránkách Národní soustavy kvalifikací?

?

Jste
...škola, která chce rozšířit nabídku svých služeb i pro dospělé?

Nevíte
...jaké ministerstvo uděluje autorizaci, o kterou máte zájem?
...jak zpracovat žádost o autorizaci?
...jaké přílohy se k žádosti o autorizaci přikládají?

Nebo
jen chcete ušetřit čas?

Odpověděli jste alespoň na jednu otázku ANO?
Tak jste na správné adrese!
Naše profesionální služby pro vás budou jednoznačně přínosem!

Co je autorizace?

Autorizace je pověření některého z ministerstev pořádat závěrečné zkoušky z profesních kvalifikací stanovených v Národní soustavě kvalifikací. Autorizace se uděluje na 5 let a je upravena zákonem č. 179/2006 Sb.

Jaké jsou výhody autorizace?

Kdo je autorizovaná osoba?

Autorizovaná osoba, je fyzická nebo právnická osoba (např. člověk nebo společnost), která vlastní autorizaci k provádění závěrečných zkoušek z profesních kvalifikací. Abyste mohli být autorizovanou osobou, je potřeba vyplnit žádost o autorizaci a předložit ji ministerstvu, které příslušnou autorizaci uděluje. Autorizovaná osoba může spolupracovat s více autorizovanými zástupci.

Kdo je autorizovaný zástupce?

Autorizovaný zástupce je fyzická osoba, která zkouší u závěrečných zkoušek. Tato osoba musí mít kvalifikaci a praxi v oboru, ve kterém zkouší. Autorizovaný zástupce může spolupracovat pouze s jednou autorizovanou osobou.

Co je autorizující orgán?

Ministerstvo, popř. jiná státem stanovená organizace, která uděluje autorizace pro profesní kvalifikace. Každé ministerstvo má na starosti pouze „své“ profesní kvalifikace, nad kterými dohlíží, účastní se závěrečných zkoušek a pro které uděluje autorizace.

Co jsou profesní kvalifikace?

Jedná se o menší pracovní celky, které jsou samostatně uplatnitelné na trhu práce. Profesní kvalifikace jsou vytvářeny zástupci zaměstnavatelů a vzdělavatelů a jejich výsledná podoba je zveřejňována na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací. V případě, že v dané oblasti jsou již schváleny profesní kvalifikace, jsou rekvalifikační kurzy akreditovány tak, že na závěr kurzu je skládána „státní“ zkouška z profesní kvalifikace. Úspěšní absolventi zkoušky získají osvědčení o profesní kvalifikaci. Na základě těchto osvědčení lze získat živnostenský list a v mnoha případech lze získat i výuční list.

Co je Národní soustava kvalifikací?

Národní soustava kvalifikací je seznam schválených a celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR. Jedná se o „živý organismus“, který se neustále vyvíjí v závislosti na měnícím se trhu práce. Na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací je neustále aktualizován seznam schválených profesních kvalifikací, ale i seznam autorizovaných osob. Vaše firma (včetně kontaktů) bude uvedena u všech profesních kvalifikací, pro které získáte autorizaci. Pokud budete mít např. 5 autorizací, budete v seznamu uvedeni 5x = reklama zdarma.

Co je zákon MŠMT č. 179/2006 Sb. Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) upravuje Profesní kvalifikace, Národní soustavu kvalifikací, podmínky udělování autorizací k profesním kvalifikacím, požadavky na autorizované osoby a jejich povinnosti. V roce 2012 byl tento zákon novelizován zákonem č. 53/2012 Sb.

Co je vyhláška MŠMT č. 208/2007 Sb. Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 179/2006 Sb. Vyhláška upravuje závěrečnou zkoušku z profesní kvalifikace a náležitosti vydávaných osvědčení o profesní kvalifikaci. Vyhláška byla novelizována v roce 2012 vyhláškou č. 110/2012 Sb.